Tuesday, December 05, 2006

 

Det Nytter 5.2006


Dine rettigheter side 24 - 25 av pasientombud Atle Larsen, LHL.

Hva må jeg betale i egenandeler?


Det finnes en rekke ulike typer egenandeler. Her får du vite hvordan noen av dem beregnes.

Medisin
Hva du skal betale i egenandel for medisin, vil bero på om medisinen er på blå resept, hvit resept eller er reseptfri. Du betaler egenandel for medisin på blå resept til du når grensen for å få frikort. Du skal maksimalt betale 500 kroner pr. utlevering, svarende til tre måneders forbruk. Når det gjelder medisin på hvit resept skal du i utgangspunket selv betale fullt ut for medisinen. Men etter folketrygdloven paragraf 5-22 kan du ha rett til å få dekket 90 prosent av de utgiftene som overstiger 1 600 kroner. Dette gjelder som hovedregel kun for medisin på hvit resept som ikke er vanedannende. Et eksempel på vanedannende medisin er sovetabletter. Bruker du flere ulike medisiner på hvit resept, kan du legge sammen disse utgiftene. Ditt lokale NAV Trygdekontor vil kunne gi deg nærmere opplysninger om den hvit resept medisinen du bruker er omfattet av bidragsordningen. Det er ingen refusjonsordninger for reseptfrie medisiner.

Legehjelp og fysioterapi
Størrelsen på egenandelen du skal betale hos lege vil blant annet bero på om du oppsøker legen på dag eller kveldstid og om legen er spesialist. Egenandel for konsultasjon hos allmennlege på dagtid er 125 kroner og på kveldstid 210 koner. Er allmennlegen spesialist i indremedisin er egenandelen 150 kroner og 230 kroner.
Egenandelen på fysioterapi vil blant annet avhenge av din diagnose og type behandling. Lungesyke har gratis fysikalsk behandling og skal følgelig ikke betale egenandel. Hjertesyke har etter en større hjerteoperasjon og akutt hjerteinfarkt rett til gratis fysikalsk behandling i seks måneder. I andre tilfeller er egenandelen på fysikalsk behandling 135 kroner for 40 minutter med vanlig øvelsesbehandling. Støtte til behandling hos kiropraktor og manuell terapeut gis med 50 kroner pr. behandling. Resten må du selv betale.

Reise til undersøkelse
og behandling
Reiseutgifter i forbindelse med reise til lege, sykehus og fysioterapi dekkes etter rimeligste måte du kan reise, minus en egenandel på 115 kroner hver vei. Du skal betale egenandel til du får frikort. Er reiseutgiften lavere enn 115 kroner en vei, skriver du opp faktisk reiseutgift på egenandelskortet. Egenandelen er med virkning fra 1.januar 2007 foreslått økt til 120 kroner hver vei.
Egenandel på reiseutgifter i forbindelse med bruk av fritt sykehusvalg er på 400 kroner hver vei. Denne egenandelen kan ikke føres på egenandelskortet.
Er du borte mer enn 12 timer kan du få kostgodtgjørelse på 160 kroner pr. døgn og overnattingsgodtgjørelse på inntil 275 kroner pr. døgn.
Tannlegebehandling
Utgangspunktet er at du selv fullt ut må betale dine utgifter til tannlegebehandling. Men det finnes noen unntak. Etter folketrygdloven paragraf 5-22 kan du få bidrag til å dekke 90 prosent av de tannlegeutgiftene som overstiger 1 600 kroner. Stønaden gis innenfor takstene i den offentlige tannhelsetjenesten. Du kan få slikt bidrag dersom sykdom, skade eller medisinbruk er årsak til tannskaden. Du bruker for eksempel medisin som gir deg munntørrhet og får karies. Du har da mulighet til å få dekket deler av tannlegeutgiftene. Etter folketrygdloven paragraf 5-6 kan det blant annet gis støtte for å dekke utgifter til behandling av tannkjøttsykdom (periodontittbehandling). Skal du starte med slik behandling bør du før behandlingen begynner, ta kontakt med ditt lokale NAV Trygdekontor, for å sjekke ut om du kan få dekket noen av utgiftene.

Sykehjem eller bolig med
heldøgns omsorgstjenester
Beboere på sykehjem eller bolig med heldøgns omsorgstjenester skal betale egenandel i forhold til inntekt. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (62 892), fratrukket et fribeløp på 6 000 kroner pr. år, kan det kreves en egenbetaling på 75 prosent. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Her er et eksempel: Eneste inntekt er en netto (etter skatt) pensjon på 125 000 kroner. I løpet av ett år blir egenbetalingen 95 461 kroner.
Som inntekt regnes ikke kun pensjon. Også næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter, regnes som inntekt. Her er et eksempel: Netto (etter skatt) pensjon er 130 000. Netto leieinntekt er 10 000. Avkastning av formue er 15 000. I løpet av ett år blir egenbetalingen 114 961 kroner. Det beregnes egenandel av avkastning av formue, men ikke av selve formuen.
Har beboeren hjemmeværende ektefelle, skal det gjøres et fradrag i beregningsgrunnlaget.
Ved kortidsopphold kan det kreves en egenbetaling med inntil 118 kroner pr. døgn og med inntil 59 kroner for den enkelte dag- eller nattopphold.
Beboeren skal i tillegg til fordelen med fribeløpet på 6 000 kroner, alltid minst sitte igjen med 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp til eget bruk. Med nåværende grunnbeløp blir det 15 723 kroner.

Hjemmehjelp
Egenandelen på hjemmehjelp beregnes i forhold til inntekt. Generelt gjelder også at egenandelen ikke må være høyere enn hva det koster kommunen å gi hjemmehjelp.
Er skattbar nettoinntekt før særfradrag mindre enn 2 G (125 784) skal du maksimalt betale 150 kroner i måneden i egenandel. Her et noen eksempel de egenandelene på hjemmehjelp som Oslo kommune har. Alminnelig inntekt under 2 G, timesats 20 kroner. Inntekt mellom 2 og 3 G (125 785 – 188 676), timesats 52 kroner. Inntekt mellom 3 og 4 G (188 677 – 251 568), timesats 103 kroner. Inntekt over 4 G (251 569), timesats 188 kroner. Andre kommuner kan ha lavere eller høyere egenandel, men for inntekt under 2 G kan de ikke ta høyere egenandel enn 150 kroner måneden.

Opptreningsinstitusjon
Opptreningsinstitusjoner som har avtale med det offentlige, kan ta en egenandel på 120 kroner døgnet. Ikke alle opptreningsinstitusjoner har egenandel. Det gjelder for eksempel Glittreklinikken, Granheim lungesykehus og rehabiliteringen på Feiringklinikken.

Frikort

Det er to frikortsordninger. Egenandelstak 1 er på 1 615 kroner. Den er fra 1. januar 2007 foreslått økt til 1 660 kroner. Denne egenandelsordningen omfatter egenandeler til medisin på blå resept, egenandeler hos lege og psykolog og egenandel til reise i forbindelse med undersøkelse og behandling.
Egenandelstak 2 er på 2 500 kroner. Denne egenandelsordningen omfatter egenandeler til fysioterapi, noen former for tannlegebehandling, som for eksempel behandling av tannkjøttsykdom, egenandel på opptreningsinstitusjon og egenandel på behandlingsreise til utlandet (kun aktuelt for voksne med revmatisme, psoriasis og post polio).

Yrkesskade
Har du en godkjent yrkesskade vil du i en del tilfeller slippe å betale egenandel. Dette gjelder i hovedsak for medisiner, legebesøk og tannlegebehandling. Forutsetningen er at behandlingen har sammenheng med yrkesskaden.

Skattefradrag for egenandeler
Egenandeler kan gi rett til særfradrag på skatten. For å få fradrag må egenandelene alene eller sammen med andre helserelaterte utgifter til sammen minst være på 9 180 kroner.


Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?